Skip to main content

Hyperglykemi (grad 3-4) eller diabetisk ketoacidos

 • Incidens

  Säkerhetsprofilen för Tecentriq som monoterapi är baserad på poolade data från 3178 patienter, med olika tumörtyper, som behandlats med Tecentriq i kliniska prövningar.

  Diabetes mellitus inträffade hos 0,3% (11/3178) av patienterna som fick Tecentriq.

 • Steg 1: Övervaka för identifiering av biverkan

  Övervaka patienterna för tecken och symtom på immunrelaterad diabetes mellitus, inklusive diabetisk ketoacidos.

  Endokrinopatier - tecken och symtom

  • Trötthet
  • Huvudvärk
  • Förändring av mental status
  • Intolerans för värme eller kyla
  • Takykardi eller bradykardi
  • Ovanliga tarmvanor
  • Viktförändring
  • Polyuri / polydipsi
  • Dimsyn
  • Glukos och ketoner i blod och urin bör testas, och fastande glukostest för att bekräfta hyperglykemi.

  Om inte en alternativ etiologi har identifierats ska tecken och symtom på endokrinopatier betraktas som immunrelaterade.

   

  Grad 3  Fasteglukosvärde >250 - 500 mg/dl eller >13,9 – 27,8 mmol/l; sjukhusvistelse behövs;

  Grad 4 Fasteglukosvärde >500 mg/dl eller >27,8 mmol/l med livshotande följder.

 • Steg 2: Hantering

  Gör uppehåll i behandlingen med TECENTRIQ; bekräfta fasteglukos, C-peptid och anti-insulin antikroppar; artär blodgas för metabol status; överväg remiss till endokrinolog. Starta insulinutbyte enligt lokala riktlinjer.

 • Steg3: Uppföljning

  När hyperglykemi eller DKA har avtagit, ompröva varje cykel med slumpmässigt blodglukos och enligt lokala riktlinjer för hantering av diabetes.

  • Om förbättring och glukosnivåerna är stabila efter insulinutbyte: Återuppta behandlingen med TECENTRIQ.
  • Om ingen förbättring eller försämring trots lämplig diabeteshantering: Sätt ut behandlingen med TECENTRIQ permanent och remittera till en endokrinolog för ytterligare vård.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00

Roche AB vill använda Googles analyscookies i syfte att optimera webbsidans innehåll
Du väljer om du vill samtycka till cookies och du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi följer hur du navigerar på hemsidan och att vi kopplar ihop det med Googles information. Syftet är att ständigt förbättra hemsidan för besökaren. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss på stockholm.dpo@roche.com.
När du använder hemsidan placeras även ”funktionella” cookies som inte kräver ditt samtycke. Här kan du läsa vår detaljerade beskrivning av hur vi använder cookies och hur du kan undvika att cookies placeras. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter, det kan du läsa mer om här.