Skip to main content

Immunrelaterad kolit

 • Incidens & mediantid till uppkomst i kliniska studier

  Incidens

  Kolit har observerats i samband med behandling med TECENTRIQ.

  • Kolit förekom hos 1,1 % (34/3178) av de patienter som behandlades med TECENTRIQ monoterapi.
  • Kolit ledde till utsättande av TECENTRIQ hos 0,3 % (8/3178) av patienterna.
  • Kolit krävde behandling med kortikosteroider hos 0,6 % (19/3178) av de patienter som behandlats med TECENTRIQ monoterapi.

  Mediantid till uppkomst

  4,7 månader (intervall 15 dagar till 17,2 månader).

  Medianduration

  1,2 månader (intervall 3 dagar till 17,8+ månader; + betecknar ett censurerat värde).

 • Steg 1: Övervaka för identifiering av biverkan

  Övervaka patienter för diarré och ytterligare symtom på kolit.

  Kolit - tecken och symtom

  • Vattnig, lös eller mjuk avföring, ökning av tarmrörelser eller antalet tömningar av tarmen.
  • Buksmärtor
  • Slem eller blod i avföring

  Uteslut infektions- och sjukdomsrelaterade etiologier.

  Diarré / kolit
  Grad 2:
  Ökning med 4-6 avföringstillfällen/dag eller måttlig ökning av stomiproduktionen jämfört med vid baseline; eller buksmärtor, slem eller blod i avföringen.

  Grad 3:
  Ökning med ≥7 avföringstillfällen /dag eller allvarlig ökning av stomiproduktionen jämfört med vid baseline, inkontinens, begränsning att själv utföra ADL, behov av sjukhusvistelse eller allvarliga buksmärtor, peritoneala tecken.

  Grad 4:
  Livshotande följder; omedelbara åtgärder krävs.

 • Steg 2: Hantering

  Uteslut infektions- och sjukdomsrelaterade etiologier.

  Diarré / kolit
  Grad 2
  Gör uppehåll i behandlingen med TECENTRIQ; symptomatisk behandling; övervaka varannan till var 3:e dag.

  Prednison 1-2 mg/kg eller motsvarande per dag, om symtomen kvarstår >5 dagar eller återkommer.

  Grad 3
  Gör uppehåll i behandlingen med TECENTRIQ; symtomatisk behandling; daglig övervakning.

  Behandla med i.v. steroider (metylprednisolon 1-2 mg/kg eller motsvarande per dag) och byt till orala kortikosteroider (prednison 1-2 mg/kg eller motsvarande per dag) vid förbättring.

  Grad 4
  Sätt ut behandlingen med TECENTRIQ permanent; symtomatisk behandling; daglig övervakning; överväg endoskopi med biopsi.

  Behandla med i.v. steroider (metylprednisolon 1-2 mg/kg eller motsvarande per dag) och byt till orala kortikosteroider (prednison 1-2 mg/kg eller motsvarande per dag) vid förbättring.

 • Steg 3: Uppföljning

  Diarré / kolit
  Grad 2
  Omvärdera veckovis.

  • Om förbättring till ≤ grad 1: Steroider trappas ned under minst 1 månad; behandlingen med TECENTRIQ kan återupptas om händelsen förbättras till ≤ grad 1 inom 12 veckor och dosen kortikosteroider har sänkts till motsvarande oral prednison 10 mg per dag eller lägre.
  • Om ingen förbättring, försämring eller återkommande: Behandla som vid grad 3 eller 4.

  Grad 3
  Omvärdera var 3-5 dag.

  • Om förbättring till ≤ grad 1: Steroider trappas ned under minst 1 månad; behandlingen med TECENTRIQ kan återupptas om händelsen förbättras till ≤ grad 1 inom 12 veckor och dosen kortikosteroider har sänkts till motsvarande prednison 10 mg per dag eller lägre.
  • Om ingen förbättring, försämring eller återkommande: Behandla som vid grad 4.

  Grad 4
  Om förbättring till ≤ grad 1: Kortikosteroider trappas ned under minst 1 månad.

  • Om ingen förbättring efter 48 timmar: Överväg att lägga till ytterligare immunsupprimerande läkemedel och hänvisa till gastroenterolog för ytterligare vård.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00