Skip to main content

Immunrelaterad meningoencefalit

 • Incidens

  Incidens:

  • Meningoencefalit inträffade hos 0,4 % (13/3178) av de patienter som behandlades med TECENTRIQ i monoterapi.
  • Meningoencefalit som krävde behandling med kortikosteroider inträffade hos 0,2 % (6/3178) av de patienter som behandlats med TECENTRIQ och fyra patienter avbröt behandlingen med TECENTRIQ

  Mediantid till uppkomst:

  15 dagar (intervall 0 dagar till 12,5 månader)

  Medianduration:

  26 dagar (intervall 6 dagar till 14,5 månader; + betecknar ett censurerat värde).

 • Steg 1: Övervaka för identifiering av biverkan

  Övervaka patienterna för tecken och symtom på meningit eller encefalit.

  Tecken och symtom

  • Huvudvärk
  • Förändring av mental status, förvirring, förändrad eller sänkt medvetandenivå
  • Ljusskygghet
  • Kramper
  • Motorisk eller sensorisk nervdysfunktion
  • Överkänslighet, nackstelhet
 • Steg 2: Hantering

  Uteslut infektions- och sjukdomsrelaterade etiologier.

  Behandlingen med TECENTRIQ sätts ut permanent; brådskande CT eller MR av hjärnan; lumbalpunktion; daglig klinisk bedömning (uteslut metabol obalans eller obalans av elektrolyter, smittsamma etiologier, progression av malignitet eller paraneoplastiska syndrom).

  Behandla med i.v. kortikosteroider (metylprednisolon 1-2 mg/kg eller motsvarande per dag) följt av orala kortikosteroider (prednison 1-2 mg/kg eller motsvarande per dag) efter förbättring.

 • Steg 3: Uppföljning

  Ompröva varje till var 3:e dag.

  • Om förbättring till ≤ grad 1: Trappa ned steroider under minst 1 månad.
  • Om ingen förbättring efter 48 timmar eller försämring: Överväg att lägga till ytterligare immunsupprimerande läkemedel och hänvisa till en neurolog för ytterligare vård.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00