Skip to main content

Immunrelaterad myokardit

 • Incidens & mediantid till uppkomst i kliniska studier

  Incidens:

  Myokardit inträffade hos < 0,1 % (2/8000) av patienterna i samtliga kliniska studier med TECENTRIQ på multipla tumörtyper och behandlings-kombinationer.

  Tid till uppkomst

  Tiden till uppkomst var 18 respektive 33 dagar. Båda patienterna krävde behandling med kortikosteroider och avbröt behandlingen med TECENTRIQ.

 • Steg 1: Övervaka för identifiering av biverkan

  Patienter ska övervakas noga för tecken och symtom som tyder på akut myokardit.

  • Tecken och symtom
  • Andnöd
  • Minskad ork vid ansträngning
  • Trötthet
  • Bröstsmärtor
  • Svullnad i anklar eller ben
  • Ojämn hjärtrytm
  • Svimning

  Grad 1 
  Asymtomatisk vid laboratoriska fynd (t.ex. BNP [B-natriuretisk peptid]) eller avvikande hjärtscanning.

   

  Grad 2 
  Symtom vid vila eller mycket lätt till måttlig aktivitet eller ansträngning

   

  Grad 3 
  Symtom vid vila eller minimal aktivitet eller ansträngning; åtgärd krävs.

   

  Grad 4 
  Livshotande. Kräver akuta åtgärder (t.ex. fortlöpande i.v.-behandling eller mekaniskt hemodynamiskt stöd)

   

 • Steg 2: Hantering

  Grad 1 
  Hänvisa patienten till kardiolog; inled behandling enligt klinisk praxis.

  Grad 2 
  Gör uppehåll i behandlingen med Tecentriq; hänvisa patienten till kardiolog; monitorera kliniskt tillstånd dagligen. Medicinsk hantering av myokardit: Metylprednisolon 1-2 mg/kg i.v. eller motsvarande per dag och byt till 1-2 mg/kg oral prednison eller motsvarande per dag (när symtomen har förbättrats).

  Grad 3 eller 4 
  Sätt ut behandlingen med Tecentriq permanent; hänvisa patienten till kardiolog; monitorera kliniskt tillstånd dagligen. Aggressiv medicinsk hantering av myokardit: Metylprednisolon 1-2 mg/kg i.v. eller motsvarande per dag och byt till 1-2 mg/kg oral prednison eller motsvarande per dag (när symtomen har förbättrats).

 • Steg 3: Uppföljning

  Grad 2 
  Ompröva varje till var 3:e dag. Om förbättring till ≤ grad 1: Behandling med Tecentriq kan återupptas när myokardit förbättras till grad 0 eller grad 1 inom 12 veckor, eller när symtom på myokardit har upphört, och kortikosteroider har sänkts till ≤ 10 mg oral prednison eller motsvarande per dag.

  Grad 3 eller 4 
  Ompröva varje dag. Vid förbättring till grad 1: Trappa ner kortikosteroider under minst 1 månad

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00