Skip to main content

Immunrelaterad myosit

 • Incidens

  Säkerhetsprofilen för Tecentriq som monoterapi är baserad på poolade data från 3178 patienter, med olika tumörtyper, som behandlats med Tecentriq i kliniska prövningar.

  Myosit inträffade hos 0,4% (12/3178) av patienterna som fick Tecentriq.

 • Steg 1: Övervaka för identifiering av biverkan

  Myosit har observerats vid behandling med Tecentriq. Myosit eller inflammatoriska myopatier är en grupp av sjukdomar som kännetecknas av inflammatoriska muskelskador.

  Immunrelaterad myosit - tecken och symtom:

  • Muskelsvaghet och/eller muskelsmärta
  • Hudutslag (vid dermatomyosit)
  • Urin med mörkbrun eller rödaktig färg
  • Illamående och kräkningar

  Initial diagnos baseras på kliniska kännetecken (muskelsvaghet, muskelsmärta, hudutslag vid dermatomyosit), biokemiska kännetecken (förhöjda nivåer av serumkreatininkinas) och kännetecken vid avbildning (elektromyografi/MR) och bekräftas med en muskelbiopsi.

  Uteslut infektions- och sjukdomsrelaterade etiologier.

  Grad 2-3
  G2: Måttliga smärtor associerade med svaghet; smärta begränsar instrumentella aktiviteter i det dagliga livet (ADL)
  G3: Smärta associerad med allvarlig svaghet, begränsning att själv utföra ADL

  Grad 3-4
  G3: Smärta associerad med allvarlig svaghet, begränsning att själv utföra ADL
  G4: Livshotande; kräver akuta åtgärder (t.ex. fortlöpande i.v. behandling eller mekaniskt hemodynamiskt stöd)

 • Steg 2: Hantering

  Grad 2-3
  Gör uppehåll i behandlingen med Tecentriq; övervaka serumkreatininkinas noggrant tills symtomen upphört; remittera patienten till reumatolog eller neurolog.
  Medicinsk hantering av myosit.

  Kortikosteroider: Prednison 1-2 mg/kg eller motsvarande per dag.

  Grad 3-4
  Behandlingen med Tecentriq sätts ut permanent vid myosit grad 4 eller återkommande myosit grad 3; övervaka serumkreatininkinas, dagligen tills symtomen upphört, remittera patienten till reumatolog eller neurolog. Andningsstöd kan behövas vid allvarliga fall. Intensifiera medicinsk hantering av myosit.

  Kortikosteroider: Om allvarlig försämring (t.ex. hjärt- eller andningssymtom, som allvarligt begränsar rörligheten), initiera kortikosteroider motsvarande 1-2 mg/kg/dag IV metylprednisolon eller högre bolusdos. Vid förbättring, byt till prednison 1-2 mg/kg eller motsvarande per dag.

 • Steg 3: Uppföljning

  Grad 2-3
  Ompröva tecken och symtom varannan til var 3:e dag.

  Om förbättring till ≤ grad 1:
  Trappa ned kortikosteroider under minst 1 månad; behandling med Tecentriq kan återupptas om händelsen förbättras till ≤ grad 1 inom 12 veckor och kortikosteroider har sänkts till oral prednison 10 mg eller motsvarande per dag eller mindre.

  Om ingen förbättring, försämring eller återkommande: Behandla enligt grad 4 eller återkommande grad 3.

  Grad 3-4
  Ompröva tecken och symtom dagligen.

  Om förbättring till ≤ grad 1:
  Trappa ned kortikosteroider under minst 1 månad.

  Om ingen förbättring inom 48 timmar:
  Överväg att lägga till ytterligare immunsupprimerande läkemedel.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00

Roche AB vill använda Googles analyscookies i syfte att optimera webbsidans innehåll
Du väljer om du vill samtycka till cookies och du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi följer hur du navigerar på hemsidan och att vi kopplar ihop det med Googles information. Syftet är att ständigt förbättra hemsidan för besökaren. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss på stockholm.dpo@roche.com.
När du använder hemsidan placeras även ”funktionella” cookies som inte kräver ditt samtycke. Här kan du läsa vår detaljerade beskrivning av hur vi använder cookies och hur du kan undvika att cookies placeras. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter, det kan du läsa mer om här.