Skip to main content

Immunrelaterad nefrit

 • Incidens & mediantid till uppkomst i kliniska studier

  Incidens

  • Nefrit inträffade hos < 0,1 % (3/3178) av patienterna som behandlades med TECENTRIQ. 
  • Nefrit ledde till utsättande av TECENTRIQ hos < 0,1 % (2/3178) av patienterna.
  • En patient krävde behandling med kortikosteroider och avbröt behandlingen med TECENTRIQ.

  Mediantiden till uppkomst

  13,1 månader (intervall 9,0 till 17,5 månader).

  Medianduration

  2,8 dagar (intervall 15 dagar till 9,5+ månader; + betecknar ett censurerat värde). 

 • Steg 1: Övervaka för identifiering av biverkan
  • Den vanligaste förekomsten är asymtomatisk ökning av kreatininnivåer i frånvaro av alternativa etiologier (t.ex. prerenala och postrenala orsaker och samtidig behandling med andra läkemedel)
  • Patienter övervakas för tecken och symtom som visas nedan
  • Patienter ska övervakas för förändringar i njurfunktionen

  Nefrit - tecken och symtom

  • Ökning av kreatininnivåer
  • Minskad mängd urin
  • Förändringar i urinproduktionen samt blod i urinen
  • Vätskerention (t.ex. svullnad i extremiteter eller ansikte)
  • Hypertoni
  • Minskad aptit

  Om inte en alternativ etiologi har identifierats bör tecken och symtom betraktas som immunrelaterad nefrit.

  Nefrit
  Grad 2 
  Serumkreatinin >1,5 – 3,0 x baseline; >1,5 – 3,0 x ULN
  ULN: övre normalvärdet

  Grad 3-4 
  Serumkreatinin >3,0 x baseline; >3,0 – 6,0 x ULN
  ULN: övre normalvärdet

 • Steg 2: Hantering

  Nefrit
  Grad 2 
  Gör uppehåll i behandlingen med Tecentriq; övervaka njurfunktion, inklusive kreatinin, noggrant tills symtomen upphört; remittera patienten till njurspecialist. Prednison 1-2 mg/kg eller motsvarande per dag.

  Grad 3-4 
  Behandlingen med Tecentriq sätts ut permanent; övervaka njurfunktion, inklusive kreatinin, dagligen tills symtomen upphört; remittera patienten till njurspecialist och överväg njurbiopsi. Prednison 1-2 mg/kg eller motsvarande per dag.

 • Steg 3: Uppföljning

  Nefrit
  Grad 2 
  Ompröva tecken och symtom varannan till var 3:e dag.

  Om förbättring till ≤ grad 1:
  Trappa ned kortikosteroider under minst 1 månad; behandling med Tecentriq kan återupptas om händelsen förbättras till ≤ grad 1 inom 12 veckor och kortikosteroider har sänkts till oral prednison 10 mg eller motsvarande per dag eller mindre.

  Om ingen förbättring, försämring eller återkommande:
  Behandla enligt grad 3/4

  Grad 3-4 
  Ompröva tecken och symtom dagligen.

  Om förbättring till ≤ grad 1:
  Trappa ned kortikosteroider under minst 1 månad

  Om ingen förbättring inom 48 timmar:
  Överväg att lägga till ytterligare immunsupprimerande läkemedel.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00