Skip to main content

Immunrelaterad pankreatit

 • Incidens & mediantid till uppkomst i kliniska studier

  Incidens

  • Pankreatit, inklusive förhöjda nivåer av amylas eller lipas inträffade hos 0,6 % (18/3178) av de patienter som behandlades med TECENTRIQ i monoterapi.
  • Pankreatit ledde till utsättande av TECENTRIQ hos 3
  • Pankreatit som krävde behandling med kortikosteroider inträffade hos 0,1 % (4/3178) av de patienter som behandlats med TECENTRIQ.

  Mediantid till uppkomst

  5,0 månader (intervall 9 dagar till 16,9 månader).

  Medianduration

  24 dagar (intervall 3 dagar till 12,0+ månader; + betecknar ett censurerat värde).

 • Steg 1: Övervaka för identifiering av biverkan

  Patienter ska övervakas noga för tecken och symtom som tyder på akut pankreatit.

  Stegring av amylas- och lipasnivåer:
  Grad 3 
  Amylas/lipas >2,0-5,0x ULN

  Grad 4
  Amylas/lipas >5,0x ULN

  Pankreatit
  Grad 2
  Enzymökning eller radiologiska fynd endast

  Grad 3
  Allvarlig smärta; kräkningar

  Grad 4
  Livshotande följder; omedelbara åtgärder krävs

 • Steg 2: Hantering

  Stegring av amylas- och lipas-nivåer
  Grad 3-4
  Gör uppehåll i behandlingen med TECENTRIQ och övervaka amylas/lipas dagligen.

  Metylprednisolon 1-2 mg/kg i.v. dagligen eller motsvarande och byt till 1-2 mg/kg oral prednison eller motsvarande per dag (när symtomen förbättras).

  Pankreatit
  Grad 2 eller 3
  Gör uppehåll i behandlingen med TECENTRIQ och övervaka amylas/lipas och kliniskt tillstånd dagligen.

  Medicinsk hantering av pankreatit: Metylprednisolon 1-2 mg/kg i.v. dagligen eller motsvarande och byt till 1-2 mg/kg oral prednison eller motsvarande per dag (när symtomen förbättras).

  Pankreatit
  Grad 4
  Sätt ut TECENTRIQ permanent; övervaka amylas/lipas och kliniskt tillstånd dagligen.

  Aggressiv medicinsk hantering av pankreatit: Metylprednisolon 1-2 mg/kg i.v. dagligen eller motsvarande och byt till 1-2 mg/kg oral prednison eller motsvarande per dag (när symtomen förbättras).

 • Steg 3: Uppföljning

  Stegring av amylas- och lipas-nivåer
  Grad 3 eller 4
  Ompröva varje till var 3.e dag.

  • Om förbättring till ≤ grad 1: Behandling med TECENTRIQ kan återupptas när nivåer av amylas och lipas i serum förbättrats till grad 0 eller grad 1 inom 12 veckor, och kortikosteroider har sänkts till ≤ 10 mg oral prednison eller motsvarande per dag.
  • Om återkommande: Behandla som förhöjning till grad 3 eller 4, om inte tecken/ symtom på pankreatit.

  Pankreatit
  Grad 2 eller 3
  Ompröva varje till var 3.e dag.

  • Om förbättring till ≤ grad 1: Behandling med TECENTRIQ kan återupptas när nivåer av amylas och lipas i serum förbättrats till grad 0 eller grad 1 inom 12 veckor, eller symtomen på pankreatit har upphört, och kortikosteroider har sänkts till ≤ 10 mg oral prednison eller motsvarande per dag.
  • Om återkommande: Sätt ut TECENTRIQ permanent och hänvisa till en gastroenterolog för ytterligare vård.

  Pankreatit
  Grad 4
  Ompröva varje dag.

  • Om förbättring till ≤ grad 1: Trappa ned kortikosteroider under minst 1 månad.
  • Om försämring: Överväg att lägga till ytterligare immunsupprimerande läkemedel och hänvisa till en gastroenterolog för ytterligare vård.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00