Skip to main content

Immunrelaterad pneumonit

 • Incidens & mediantid till uppkomst i kliniska studier

  Incidens

  Fall av pneumonit, inklusive fall med dödlig utgång, har observerats vid behandling med TECENTRIQ:

  • Pneumonit förekom hos 2,7 % (87/3178) av de patienter som behandlades med TECENTRIQ monoterapi.
  • Av de 87 fallen hade ett fall dödlig utgång.
  • Pneumonit ledde till utsättande av TECENTRIQ hos 12 (0,4 %) av patienterna.
  • Pneumonit krävde behandling med kortikosteroider hos 1,6 % (51/3178) av de patienter som behandlats med TECENTRIQ monoterapi.

  Mediantid till uppkomst

  3,4 månader (intervall 3 dagar till 24,8 månader).

  Medianduration

  1,4 månader (intervall 0 dagar till 21,2+ månader; + betecknar ett censurerat värde).

 • Steg 1: Övervaka för identifiering av biverkan

  Övervaka patienter för tecken och symtom på pneumonit.

  Pneumonit - tecken och symtom

  • Andningssvårigheter eller hosta
  • Röntgenförändringar (t.ex. fokala GGO ”ground glass opacities”, fläckiga infiltrat)
  • Dyspné
  • Hypoxi

  Pneumonit
  Grad 2
  Symtomatisk; medicinska åtgärder krävs; försämring från baseline.

  Grad 3–4
  Svåra symtom; O2 åtgärder.

  Grad 4
  Livshotande; omedelbara åtgärder krävs.

 • Steg 2: Hantering

  Uteslut infektiösa och sjukdomsrelaterade etiologier.

  Pneumonit
  Grad 2
  Gör uppehåll i behandlingen med TECENTRIQ; övervaka dagligen; överväg bronkoskopi och lungbiopsi och hänvisa till en lungspecialist.
  Prednison 1-2 mg/kg eller motsvarande per dag.

  Grad 3-4
  Sätt ut behandlingen med TECENTRIQ permanent; övervaka dagligen; överväg bronkoskopi och lungbiopsi och hänvisa till en lungspecialist.
  Prednison 1-2 mg/kg eller motsvarande per dag.

 • Steg 3: Uppföljning

  Pneumonit
  Grad 2
  Omvärdera tecken och symptom varje till varannan vecka.

  Om förbättring till ≤ grad 1:
  Kortikosteroider trappas ned under minst en månad; behandling med TECENTRIQ kan återupptas om händelsen förbättras till ≤ grad 1 inom 12 veckor och kortikosteroider har sänkts till motsvarande oral prednison 10 mg per dag eller lägre.

  Om ingen förbättring, försämring eller återkommande:
  Behandla som vid grad 3/4.

  Grad 3-4
  Omvärdera tecken och symptom var 3-5 dag

  Om förbättring till ≤ grad 1:
  Kortikosteroider trappas ner under minst en månad

  Om ingen förbättring efter 48 timmar:
  Överväg att lägga till ytterligare immunsupprimerande läkemedel

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00