Skip to main content

IMMUNRELATERADE BIVERKNINGAR - SAMMANFATTNING

De flesta immunrelaterade biverkningarna som inträffat under behandling med TECENTRIQ var reversibla vid uppehåll av TECENTRIQ och initiering av kortikosteroider och/eller tilläggsbehandling.

Immunrelaterade biverkningar som påverkar mer än ett kroppssystem har observerats. Immunrelaterade biverkningar med TECENTRIQ kan inträffa efter den sista dosen av läkemedlet. Vid misstänkta immunrelaterade biverkningar ska en grundlig utvärdering göras för att bekräfta etiologi eller utesluta andra orsaker.

Baserat på biverkningens svårighetsgrad bör TECENTRIQ sättas ut och kortikosteroider administreras. Vid förbättring till grad < 1 ska kortikosteroider trappas ned under ≥ 1 månad. Baserat på begränsade data från kliniska studier kan administrering av andra systemiska immunosuppressiva läkemedel övervägas hos patienter vars immunrelaterade biverkningar inte kan kontrolleras med användande av systemiska kortikosteroider. TECENTRIQ måste sättas ut permanent vid varje återkommande immunrelaterad biverkning av grad 3 och vid immunrelaterade biverkningar av grad 4, förutom vid endokrinopatier som kontrolleras med ersättningshormon.

För fullständig information se fass.se avsnitt avsnitt 4.2 och 4.8.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00