Skip to main content

Immunrelaterade neuropatier

 • Incidens & mediantid till uppkomst i kliniska studier

  Myasteniskt syndrom/myasthenia gravis och Guillain-Barrés syndrom har observerats vid behandling med TECENTRIQ i monoterapi.

  • Guillain-Barrés syndrom och demyeliniserande polyneuropati inträffade hos 0,2 % (5/3178) av de patienter som behandlades med TECENTRIQ i monoterapi. 
  • Guillain-Barrés syndrom ledde till utsättande av TECENTRIQ hos 1 (< 0,1 %) av patienterna och krävde behandling med kortikosteroider hos < 0,1 % (2/3178) av de patienter som behandlats med TECENTRIQ i monoterapi.

  Mediantiden till uppkomst:

  7 månader (intervall 18 dagar till 8,1 månader). 

  Medianduration:

  8,0 månader (intervall 18 dagar till 8,3+ månader; + betecknar ett censurerat värde). 

  Myastenia gravis

  Myasteniskt syndrom, Myastenia gravis inträffade hos < 0,1 % (1/3178) av patienterna som fick TECENTRIQ i monoterapi. Tiden till uppkomst var 1,2 månader. 

 • Steg 1: Övervaka för identifiering av biverkan

  Övervaka patienter för tecken och symtom på immunrelaterad neuropati.

  Tecken och symtom

  • Muskelsvaghet (inklusive okulära muskler)
  • Uttröttbarhet
  • Svårighet att svälja
  • Parestesi eller förändrad känsla
  • Stigande eller progressiv förlamning
  • Respiratorisk muskelsvaghet
  • Överkänslighet, nackstelhet
 • Steg 2: Hantering

  Uteslut infektions- och sjukdomsrelaterade etiologier.
  Myasthenia gravis, myastheniskt syndrom, Guillain-Barrés syndrom (patienter ska utredas för Thymome och förekomst av paraneoplastiska syndrom som kan vara närvarande vid motorisk och sensorisk nervdysfunktion).

  Sätt ut TECENTRIQ permanent; behandla enligt institutionella riktlinjer; neurologisk bedömning, lungfunktionstest, autoantikroppar, lumbalpunktion, edrophoniumtest, nervstimulering, elektromyografi, som lämpligt. Överväg remiss till neurolog.
  Enligt institutionella riktlinjer för Myasthenia Gravis och Guillain-Barrés syndrom bör initiering av systemiska kortikosteroider (med en dos på 1 till 2 mg/dag prednison eller motsvarande) övervägas.

 • Steg 3: Uppföljning

  Ompröva varje till var 3:e dag.

  • Om förbättring till ≤ grad 1: Trappa ned steroider under minst 1 månad
  • Om ingen förbättring efter 48 timmar eller försämring: Överväg att lägga till ytterligare immunsupprimerande läkemedel och hänvisa till en neurolog för ytterligare vård.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00