Skip to main content

Infusionsrelaterade reaktioner (IRR)

 • Infusionsrelaterade reaktioner (IRR)

  Grad 2
  Reaktioner som kräver behandlingsavbrott men som svarar snabbt på symtomatisk behandling.

  Grad 3
  Långvariga reaktioner som inte svarar snabbt på symtomatisk behandling eller återkommande reaktioner efter en första initial förbättring.

  Grad 4
  Livshotande, omedelbara åtgärder krävs.

 • Steg 1: Övervaka och hantera

  Övervaka (akut händelse) enligt lokalt infusionscenters IRR-protokoll.

 • Steg 2: Hantering

  Grad 2
  Minska infusionshastigheten eller avbryt infusionen med Tecentriq;

  Aggressiv symtomatisk behandling; Övervaka enligt lokala riktlinjer för infusionsrelaterade reaktioner.

  Grad 3
  Avbryt infusionen med Tecentriq;

  Aggressiv medicinsk hantering som kan inkludera orala eller i.v. antihistaminer,antipyerikum, epinefrin, glukokortikoider, bronkdilaterare och syrgas; Övervaka enligt lokala riktlinjer för infusionsrelaterade reaktioner. Ska utvärderas på akutavdelning eller sjukhus.

 • Steg 3: Uppföljning

  Grad 2
  Ompröva fortsatt behandling enligt lokala riktlinjer samt uppföljning efter infusionens avslut.

  • Om förbättring till ≤ grad 1: Återstarta infusionen med halva infusionshastigheten jämfört med den som var vid händelsens start; Vid nästa cykel, överväg administrering av oral premedicinering med antihistamin och antipyrektikum.
  • Om ingen förbättring, eller vid försämring eller återkommande: Behandla som vid grad 3/4.

  Grad 3-4
  Ska utvärderas på akutavdelning eller sjukhus.
  Sätt ut TECENTRIQ permanent.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00