Skip to main content

Om Tecentriq®

Tecentriq®▼(atezolizumab), PD-L1 hämmare, L01XC32 (Rx, EF)

Indikationer:

Icke-småcellig lungcancer (NSCLC):

  • Monoterapi vid behandling av lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter tidigare behandling med kemoterapi. Patienter med EGFR-muterad eller ALK-positiv NSCLC bör också ha fått målstyrd behandling innan de behandlas med Tecentriq;
  • I kombination med bevacizumab och karboplatin/paklitaxel som första linjens behandling vid metastaserad NSCLC av icke-skivepiteltyp. Hos patienter med EGFR-muterad eller ALK-positiv NSCLC först efter behandlingssvikt på målstyrd terapi;
  • I kombination med nab-paklitaxel och karboplatin som första linjens behandling vid metastaserad NSCLC av icke-skivepiteltyp som är negativ för EGFR och ALK.

Småcellig lungcancer (SCLC):
I kombination med karboplatin och etoposid som första linjens behandling vid utbredd SCLC.

Trippelnegativ bröstcancer (TNBC):
I kombination med nab-paklitaxel som första linjens behandling vid lokalt avancerad eller metastaserad, icke-resekterbar TNBC med ett PD-L1 uttryck ≥1%.

Urotelialt carcinom:
Monoterapi vid lokalt avancerad eller metastaserad urotelialt carcinom (UC) efter tidigare behandling med platinuminnehållande kemoterapi eller då cisplatin inte anses lämpligt, och då med ett PD-L1-uttryck ≥5 %.

Kontraindikationer:

Överkänslighet mot atezolizumab eller mot något hjälpämne i läkemedlet.

Varningar och försiktighet:
Immunrelaterade biverkningar, vilka kan inträffa efter sista dosen Tecentriq. Inför behandling med Tecentriq i kombination med andra läkemedel bör de kombinerade riskerna noga övervägas innan behandlingen inleds.

Förpackningar:

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1200 mg respektive 840 mg atezolizumab.

 

Senaste produktresumé uppdaterad 2019-08-26 (840 mg) och 2019-09-03 (1200 mg).

För fullständig information se www.fass.se

Roche AB, Tel 08-726 1200

 

 

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00