Skip to main content

Om Tecentriq®

Tecentriq®▼(atezolizumab), PD-L1 hämmare, L01XC32 (Rx, EF)

Vad är Tecentriq?

När PD-L1 binder till receptorerna PD-1 och B7.1 som finns på T-celler hämmas cytotoxisk T-cellsaktivitet genom hämningen av T-cellsproliferation och cytokinproduktion. PD-L1 kan uttryckas på tumörceller och tumörinfiltrerande immunceller, och kan bidra till hämningen av immunsvaret i mikromiljö. Atezolizumab är en Fc-modifierad, humaniserad immunglobulin G1 (IgG1) monoklonal antikropp som binder direkt till PD-L1 och blockerar interaktioner med PD-1 och B7.1 receptorerna, motverkar PD-L1/PD-1-medierad hämning av immunsvaret, samt reaktiverar immunsvaret mot tumören.

Indikationer:

Icke-småcellig lungcancer (NSCLC):

  • Monoterapi vid behandling av lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter tidigare behandling med kemoterapi. Patienter med EGFR-muterad eller ALK-positiv NSCLC bör också ha fått målstyrd behandling innan de behandlas med Tecentriq;
  • I kombination med bevacizumab och karboplatin/paklitaxel som första linjens behandling vid metastaserad NSCLC av icke-skivepiteltyp. Hos patienter med EGFR-muterad eller ALK-positiv NSCLC först efter behandlingssvikt på målstyrd terapi;
  • I kombination med nab-paklitaxel och karboplatin som första linjens behandling vid metastaserad NSCLC av icke-skivepiteltyp som är negativ för EGFR och ALK.

Småcellig lungcancer (SCLC):
I kombination med karboplatin och etoposid som första linjens behandling vid utbredd SCLC.

Trippelnegativ bröstcancer (TNBC):
I kombination med nab-paklitaxel som första linjens behandling vid lokalt avancerad eller metastaserad, icke-resekterbar TNBC med ett PD-L1 uttryck ≥1%.

Urotelialt carcinom:
Monoterapi vid lokalt avancerad eller metastaserad urotelialt carcinom (UC) efter tidigare behandling med platinuminnehållande kemoterapi eller då cisplatin inte anses lämpligt, och då med ett PD-L1-uttryck ≥5 %.

Kontraindikationer:

Överkänslighet mot atezolizumab eller mot något hjälpämne i läkemedlet.

Varningar och försiktighet:
Immunrelaterade biverkningar, vilka kan inträffa efter sista dosen Tecentriq. Inför behandling med Tecentriq i kombination med andra läkemedel bör de kombinerade riskerna noga övervägas innan behandlingen inleds.

Förpackningar:

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1200 mg respektive 840 mg atezolizumab.

 

För fullständig information se www.fass.se

Roche AB, Tel 08-726 1200

 

 

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00

Roche AB vill använda Googles analyscookies i syfte att optimera webbsidans innehåll
Du väljer om du vill samtycka till cookies och du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi följer hur du navigerar på hemsidan och att vi kopplar ihop det med Googles information. Syftet är att ständigt förbättra hemsidan för besökaren. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss på stockholm.dpo@roche.com.
När du använder hemsidan placeras även ”funktionella” cookies som inte kräver ditt samtycke. Här kan du läsa vår detaljerade beskrivning av hur vi använder cookies och hur du kan undvika att cookies placeras. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter, det kan du läsa mer om här.