Skip to main content

Vanliga biverkningar

Säkerhetsprofilen för atezolizumab som monoterapi är baserad på poolade data från 3178 patienter med olika tumörtyper. De vanligast rapporterade biverkningarna (> 10 %) var trötthet, minskad aptit, illamående, hosta, dyspné, pyrexi, diarré, utslag, ryggsmärta, kräkning, asteni, artralgi, muskuloskeletal smärta, pruritus och urinvägsinfektion.

Säkerhetsprofilen för atezolizumab givet i kombination med andra läkemedel, har utvärderats hos 2759 patienter med multipla tumörtyper. De vanligast rapporterade biverkningarna (> 20%) var illamående, trötthet, neutropeni, anemi, diarré, utslag, förstoppning, perifier neuropati, minskad aptit, trombocytopeni och hosta.

För fullständig information se fass.se avsnitt 4.4 Varningar och försiktighet.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00